loading please wait..

Programma

KERNPROGRAMMA & UITGEBREID PROGRAMMA

KERNPROGRAMMA

 

 

 

PRIORITEITEN

factor 1 :: Prioritaire investering in onze ondernemers en handelaars.

factor 2 :: Meer openbare toiletten, fietsrekken en zitbanken. Meer aandacht voor betere fiets- en voetpaden.

factor 3 :: Restylen van onze 3 zeedijken & 6 maanden openen van openluchtzwembad Oostduinkerke.

factor 4 :: Betaalbaar woonaanbod, grondstop & halt aan hoogbouw.

factor 5 ::  Verderzetting positieve seniorenwerking. 

VERNIEUWINGEN

factor 6 :: Golf privatiseren. 

factor 7 :: Jaarlijkse Koksijdse bevraging & transparante openbaarheid van bestuur. 

factor 8 :: Vernieuwen van het jeugdplatform en herlokalisatie van het jeugdhuis.

factor 9 :: Reanimeren feestcomités, dorpsactiviteiten en een aparte identiteit van elke deelgemeente als sterke merken van Groot-Koksijde.

factor 10 :: Hondenlosloopweides, nestkastjes aan onze gemeentelijke gebouwen en betere sensibilisering tegen dierenleed.

 

UITGEBREID PROGRAMMA :: 12 THEMA'S IN DETAIL

 

 

 

** Koksijdse bevraging invoeren via de gemeentelijke diensten om zo inspraak en burgerschapsgevoel aan te wakkeren. Een bestuur dat zich inzet en luistert naar alle mensen van Koksijde, ongeacht hun leeftijd, kleur, arm of rijk.

** Inzetten op neutraliteit, transparantie en participatie volgens de te volgen procedures.

** Inzage voor inwoners in de volledige verslagen van Schepencollege.

** Sancties vastleggen op verrijking met voorkennis en deze toevoegen aan de deontologische code van de mandatarissen.

** Open publicatie van alle mandaten op de website van de gemeente Koksijde.

** Restylen 3 Zeedijken + heraanleg wandeldijken en fietspadverbinding in harmonie met strand en duinen door Groot-Koksijde. We willen voor 1 lange onafgebroken wandel- en fietsroute gaan langsheen het strand van het uiterste punt van Baaltje tot aan de KEI.
** Aanpak van eerste indruk bij het binnenrijden van alle deelgemeenten. De ‘boot’ in ODK, de ‘carwash’ Koksijde-bad, rondpunt naar Baaltje, …
** Vaste fitnesstoestellen op verschillende spots op onze stranden naar voorbeeld van landen zoals Frankrijk en Spanje.
** Behoud van de basis ’40ste smaldeel’ en de 300 jobs. Mogelijkheid van aankoop van de gebouwen en gronden aan de kant van de kazerne.
** Meer openbare toiletten (eventueel zelfreinigend), gratis en steeds toegankelijk (ook voor andersvaliden).
** Meer fietsstallingen op openbare plaatsen.
** Meer duurzame mooie zitbanken (bestand tegen vandalisme) & beter onderhoud (route maken langsheen de zitbanken met poëzie & kunst).
** Algemene aanpak van alle voetpaden & fietspaden in slechte staat.
** Betere regelgeving en beperkingen rond hoge torenkranen met een uitgewerkt veiligheidsbeleid.
** Aandacht voor bepaalde stukken van het rioleringsnetwerk in Groot-Koksijde.
** Directe democratie (burgerinspraak) in ruimtelijke ordening om zo collectieve goedkeuring te bekomen voor het stedenbouwkundig beleid. Optimaal streven naar rechtszekerheid via een GRUP.
** Speelpleintjes van afsluiting voozien met poortje zodat kinderen veilig kunnen spelen.

 

** Verderzetten 0% personenbelastingen.
** Schuld verder afbouwen.
** Halt aan de prestigeprojecten.
** Golf privatiseren .
** Correcte milieubelasting die wel onderscheid maakt voor aantal gezinsleden. Geen discriminatie zoals de huidige milieutaks.
** Meer inzetten op groepsaankopen en gezamenlijke aankopen met omliggende gemeenten.

 

** Betaalbaar wonen
** Grondstop, anders dan betonstop, om renovaties en kangoeroewoningen te stimuleren. Met de beschikbare ingekleurde bouwgronden moeten we het doen.
** Renovatiepremies vanuit de gemeente voor jonge gezinnen.
** 
Vastleggen van niet interpreteerbare en duidelijke stedenbouwkundige voorschriften door opmaak van GRUPS in lijn met de regels van het GRS van 2001 waardoor alle bewoners en eigenaars rechtszekerheid krijgen over hun onroerende goederen.  Bouwstop voor nieuwe hoogbouw.

** Een noodzakelijk evenwicht zoeken tussen woningen voor jonge gezinnen en assistentiewoningen/serviceflats.

** Versnelde uitbreiding van het sociale woonaanbod in lijn met de richtlijnen van het Vlaams gewest (BSO – bindend sociaal objectief), evenredig verdeeld over Groot-Koksijde

** Onpartijdige analyse van de bezwaren van de burgers bij openbare onderzoeken; motiveren van toewijzing of weigering van vergunningen op een objectieve manier,  waarbij rekening wordt gehouden met de mening van de verschillende hoofdrolspelers, de administratieve en stedenbouwkundige regels en voor zover deze niet in strijd zijn met de regels van openbare orde

** Plasticvrij beleid en actief meewerken met onze verenigingen om goede alternatieven te bewerkstelligen. Meer ondersteuning voor acties die het strand/zee/duinen proper willen maken en houden.
** Verderzetting van het mooie werk van onze groendienst en ze nog meer in de verf zetten.
** Meer inzetten op groene energie. Niet enkel inzetten op energie efficiëntie, maar ook produceren van groene energie.
** Jaarlijkse ‘Koksijdse dag van lenteschoonmaak’ van de inwoners. Meer ondersteuning voor acties die het strand/zee/duinen proper willen maken en houden.

** Openbare en gemeentelijke verlichting vervangen door LED.

** Meer openbare oplaadmogelijkheden voor fietsen.
** Aanpakken van zwerfvuil en nog meer sensibilisering.
** Bomenbestand in Koksijde opkrikken (Geboortebos).

** Plan op lange termijn voor natuurlijke barrière tegen superstormen en verhoging van de zeespiegel door ophoping strand/duinen.

** Meer groene publieke zones.
** Groendaken en controle regenwaterafvoer.
** Geluidsarm vuurwerk voor de dieren.
** Inzetten op het behalen van de blauwe vlag door de nodige zaken in orde te brengen. De Blauwe Vlag is een internationaal milieu-merk dat jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens.

** Afvalbeleid uitwerken waardoor de netheid van de straten in Groot-Koksijde kan worden gegarandeerd.

** Meer inzetten om een diervriendelijke gemeente te zijn.

** Gratis biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes.

** Koksijde, Oostduinkerke, Sint Idesbald en Wulpen hebben nood aan een speelweide voor honden waar ze eens goed kunnen loslopen en ravotten. Een ideale ontmoetingsplaats voor mens en dier. Uitstippelen van hondenwandelroutes.

** Grotere sensibilisering rond aankoop van huisdieren en mensen duiden op de verantwoordelijkheden voor een goede verzorging van die dieren.

** Nestkastjes voorzien aan de gemeentelijke gebouwen waar mogelijk.

** Geluidsarm vuurwerk voor de dieren.

** Campagne verderzetten en versterken van de stickers aan de voordeur met aanwezigheid van huisdieren voor de brandweer van Koksijde.

** Beduidend hogere subsidies voor jeugdverenigingen.Meer ondersteuning voor onze jeugdverenigingen en pro-actief helpen. Het manifest is dan ook een goede stap in de juiste richting.

** Aantal jongeren en kinderen verhogen door jonge gezinnen aan te trekken. Mogelijkheid om leerlingenbestand van scholen de lucht in te krijgen. Vestigingssubsidies via de gemeente voor jonge koppels waarvan één van de partners onder de leeftijd van 30 jaar zit.

** Herlokaliseren & creëren van een nieuw jeugdplatform & jeugdhuis.

** Betaalbaar ontspanningsmogelijkheden voor jongeren & Koksijde aantrekkelijker maken voor jeugd (uitgaansleven, kampjes in alle schoolvakanties).

** Gratis internet hotspots in alle huisvestingen van jeugdverenigingen.

** Meer en beter onderhouden speelpleinen in thema’s en met diversiteit. Deze in kaart brengen zodat je zin krijgt om ook andere speelpleinen te bezoeken. Speelpleintjes van afsluiting voozien met poortje zodat kinderen veilig kunnen spelen. 

** Nieuwe polyvalentezaal (schaalbaar) / expohall.

** Evenementenplatform op het strand creëren.

** Meer sensibilisering rond gebruik van tabak, alcohol en drugs bij jongeren.

** Gemeentelijke shuttlebus tijdens de weekends en verlofdagen om jongeren veilig thuis te brengen, alsook een actievere samenwerking met de lokale taxibedrijven.

** Organiserenvan een jaarlijkse baby-drink op het gemeentehuis om alle nieuwe boorlingen en ouders te verwelkomen in onze gemeente en een eco-cheque cadeaubon te overhandigen (te gebruiken bij lokale handelaars).

** Verderzetting van de positieve seniorenwerking.

** Meer dansnamiddagen voor senioren.

** Meer cursussen EHBO, computer, gsm, tablet, …

** Meer rollatorroutes.

** Meer strandrolstoelen op een permanente basis (gans jaar beschikbaar) en instappen in de programma’s van de Vlaamse overheid en provincie voor wat betreft de verbetering van de mobiliteit van andersvaliden en ouderen (INTRO).

** Eenzaamheid  bij senioren aanpakken door inzet van meer vrijwilligers en bijstand.

** Meer vrijwilligers die wandelen, fietsen (rolstoelfietsen, riksja) met de ouderen.

** Grootouders voor kinderen: contact tussen verschillende generaties – lessen scholen in de instellingen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld senioren met tablet leren werken.

** Prioritaire investeringen in ondernemers/handelaars. Subsidies/premie voor startende jonge ondernemers.
** Actief ondernemersloket met twee voltijdse consulenten voor ondernemers.
** Administratie volledig digitaliseren voor ondernemers en handelaars.
** Award show voor ondernemer/handelaar van het jaar vanuit de gemeente.
** Lokale handel meer betrekken bij investeringen van de gemeente.
** Aanpak leegstand door pop-ups, alternatieven voor tijdelijke invulling en in kaart brengen via ondernemersloket.
** Bedrijven aantrekken en sensibiliseren – job/vakantiejob/flexijob-beurs organiseren in Koksijde.
** Meer borden en bewegwijzering naar de economische centra van alle deelgemeenten.
** Meer afvalpunten in de winkelstraten. Afvalpunten die tevens voorzien zijn van reservoirs voor sigarettenpeuken alsook gratis biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes.
** Afsluiten van winkelstraten beperken tot een minumum en beter overleg met de handelaars voor de timing.

** Actief inspelen op de punten die werden aangebracht door Unizo Koksijde in het kader van de verkiezingen:
1. Uitbreiding dienst lokale economie
2. Meer inspraak & overleg
3. Duidelijke mobiliteitsvisie met aandacht voor zowel auto- als fietsverkeer
4. Leegstand zoveel als mogelijk wegwerken in de commerciële kernen van onze gemeente
5. Een future-proof visie op de verdere ontwikkeling van de luchtmachtbasis

** Aparte identiteit voor elke deelgemeente versterken & accentueren. Een nog duidelijkere profilering is hier nuttig.
** Reanimeren Feestcomité’s / activatie dorpskernen.
** Meer initiatieven van inwoners in Tijdingen / per willekeurige trekking mogen 5 inwoners per maand een stukje over hun interesse in Tijdingen schrijven.
** Meer flexibiliteit ten aanzien van onze handelaars die op een creatieve manier hun zaak in de kijker willen zetten. Ook een soepeler beleid wat betreft communicatie in de economische centra.
** Koksijdse feesten met week sportevents, muziek en cultuur.
** Plan & app met de grote K-routes: cultuur, shopping, horeca, gastronomie, natuur, jeugd, erfgoed & belangrijkste bezienswaardigheden.
** Uit de bevraging blijkt dat meer dan 60% van de Koksijdenaars vond dat we niet voldoende positief in de media komen. Nog meer inzetten op positieve communicatie via website, videokanaal, instagram, Facebook, Twitter en Pinterest. Een groot charme-offensief naar alle nationale media door ze uit te nodigen om een weekend in Koksijde te verblijven om onze positieve troeven op tafel te leggen. Werken met vaste bloggers en influencers om Koksijde positief in de kijker te zetten.
** Cursussen en workshops organiseren met ‘tips & tricks’ voor handelaars zodat zij die nieuwe sociale media optimaal leren gebruiken.
** Promotiekanalen aanwenden buiten onze gemeente om zo mensen de meerwaarde van de Westkust te doen inzien en niet enkel de Oostkust.
** Communicatiefaciliteiten via digitale borden voor evenementen van Koksijdse verenigingen en eventueel externen die activiteiten organiseren in Koksijde. Alle initiatieven op het grondgebied van Koksijde verdienen een extra communicatief duwtje in de rug via alle gemeentelijke kanalen.

** Eerlijke verdeling van subsidies en meer ondersteuning voor alle sportverengingen (niet enkel voor de populaire sporten).

** Voldoende aandacht voor alle sporttakken in Koksijde.Ook deminderbekendesportenverdienen de volle gemeentelijke ondersteuning.

** Bij uitzenden van grote sportevents zoals rode duivels moet de gemeente de mogelijkheid bieden dat elke sportvereniging een stand kan plaatsen

** Openluchtzwembad ODK 6 maand per jaar openen.

** Jongeren aanzetten tot sporten.

** Samenwerking tussen verschillende sportclubs.

** (Toeristisch) uitgebreid uitgestippeld loop- & fietsparcours.

** Sportstrand met vaste fitness(toestellen) en groepslessen in de verschillende deelgemeentes.

** Wederopbouw van de jeugdvoetbal in Koksijde.

**  Verderzetting van het huidig politiebeleid.

** Jaarlijkse dag van de inwoners vs politie en hulpdiensten.

** Meer strandpolitie tijdens seizoen.

** Jaarlijkse alarmoefening voor stormen en kernramp (Gravelines). Sensibilisering rond de applicatie BeAlert.be.

** Gratis permanent elektrische gemeente shuttle bus door Groot-Koksijde (“hop on – hop off” – je kan overal afstappen en opstappen).

** Beter taxibeleid met een actievere samenwerking met de lokale taxibedrijven.

** Aanpak mobiliteit treinverbinding en De Lijn bus op elkaar afstemmen in station Koksijde.

** Meer parking voor meer medici en para-medici.

** Parkeerbeleid grondig herevalueren.

** Aantrekken van organisatie voor auto & fiets delen voor inwoners en bezoekers (Cambio en fietsen van de gemeente).

** Plaatsen van toestel op vaste punten om je fietsbanden op te blazen langsheen fietsroutes en drukke wegen.

** Aankoopvaneenrolstoelfiets om zo via vrijwilligers rolstoelgebruikers mee te nemen doorheen ons prachtige Koksijde.

** 3D-zebrapadenplaatsenopgevaarlijke oversteekplaatsen (via 3D-zebrapaden lijken er obsatakels op straat te liggen en die doen automobilisten sneller afremmen)